Dhara Patel. “Methodological Study of Doshopakramaniya Adhyay of Ashtanga Hridaya”. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, Vol. 11, no. 2, Mar. 2023, pp. 98-101, doi:10.47070/ijapr.v11i2.2704.