[1]
Gaikwad Jyoti Vijay and Chaudhari Vivek Murlidhar, “Management of Ahiputana (Diaper Rash) though Triphala Khadir Yog (TKY) Avachoornan”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 12, no. 4, pp. 34-37, May 2024.