[1]
Sumedha Suresh Kshirsagar and Amit Avalaskar, “Review of Swarasa Kalpana of Single Drug by Sharangadhara Samhita wsr to Phytochemical Analysis”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 11, no. 10, pp. 58-64, Nov. 2023.