[1]
Sushil Kumar Jha, Vivek Raghuwanshi, Santosh Kumar, and Vijay Bahadur Singh, “A Systemic Review of Vegadharana on Cardiac Disorder”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 11, no. 10, pp. 50-52, Nov. 2023.