[1]
Vanitha V, B. Saravanan, and K.L. Virupaksha Gupta, “Pharmaceutico-Analytical Study of Vishatinduka Taila”, Int J Ayu Pharm Res, vol. 10, no. 10, pp. 7-15, Nov. 2022.