Gaikwad Jyoti Vijay and Chaudhari Vivek Murlidhar (2024) “Management of Ahiputana (Diaper Rash) though Triphala Khadir Yog (TKY) Avachoornan”, International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 12(4), pp. 34-37. doi: 10.47070/ijapr.v12i4.3200.