Dhara Patel. 2023. “Methodological Study of Doshopakramaniya Adhyay of Ashtanga Hridaya”. International Journal of Ayurveda and Pharma Research 11 (2), 98-101. https://doi.org/10.47070/ijapr.v11i2.2704.