GAIKWAD JYOTI VIJAY; CHAUDHARI VIVEK MURLIDHAR. Management of Ahiputana (Diaper Rash) though Triphala Khadir Yog (TKY) Avachoornan. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, v. 12, n. 4, p. 34-37, 4 May 2024.