Gaikwad Jyoti Vijay, & Chaudhari Vivek Murlidhar. (2024). Management of Ahiputana (Diaper Rash) though Triphala Khadir Yog (TKY) Avachoornan. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 12(4), 34-37. https://doi.org/10.47070/ijapr.v12i4.3200