Jesny V Jose, Shylamma T M, & Aparna V K. (2024). Management of Rigidity Dominant Parkinson’s Disease Through Ayurvedic Protocol. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 12(4), 57-64. https://doi.org/10.47070/ijapr.v12i4.3183