Athulya.K, Giby Thomas, & Jyothi.P.K. (2022). Ayurvedic Management of Primary Dysmenorrhea with Abhayatrivrudadi Kashayam- Case Report. International Journal of Ayurveda and Pharma Research, 10(7), 78-81. https://doi.org/10.47070/ijapr.v10i7.2430