(1)
Payal Jain; Amit Avalaskar. Management of Dushta Vrana With an Ethnomedicine Theepana (Allophylus Cobbe (L.) Raeuch Leaves Choorna. Int J Ayu Pharm Res 2024, 12, 30-33.