(1)
Manvitha Pagadala; Bikash Maharjan. Management of Hridroga (CVD’S). Int J Ayu Pharm Res 2024, 12, 79-92.