(1)
Gaikwad Jyoti Vijay; Chaudhari Vivek Murlidhar. Management of Ahiputana (Diaper Rash) Though Triphala Khadir Yog (TKY) Avachoornan. Int J Ayu Pharm Res 2024, 12, 34-37.