(1)
Saranya K; Ratheesh P; Surej Subash; Vinitha C; Nimisha Michael. Deepana and Pachana - An Evaluative Analysis. Int J Ayu Pharm Res 2024, 12, 96-99.