(1)
Jesny V Jose; Shylamma T M; Aparna V K. Management of Rigidity Dominant Parkinson’s Disease Through Ayurvedic Protocol. Int J Ayu Pharm Res 2024, 12, 57-64.