(1)
Acharya Balkrishna; Prashant Katiyar; Muskan Chauhan; Jaya Upreti; Shubhangi Srivastava; Upasana Aggrawal; Shalini Singh; Vedpriya Arya. Elevating the Inner-Consciousness “Third-Eye” Through “Vedic Manas Yoga” Practice. Int J Ayu Pharm Res 2024, 12, 10-19.