(1)
Sumedha Suresh Kshirsagar; Amit Avalaskar. Review of Swarasa Kalpana of Single Drug by Sharangadhara Samhita Wsr to Phytochemical Analysis. Int J Ayu Pharm Res 2023, 11, 58-64.