(1)
Sushil Kumar Jha; Vivek Raghuwanshi; Santosh Kumar; Vijay Bahadur Singh. A Systemic Review of Vegadharana on Cardiac Disorder. Int J Ayu Pharm Res 2023, 11, 50-52.