(1)
Vinita Sagar; Murlidhar Paliwal. Trivarga: A Guideline for the Management of Manas Roga. Int J Ayu Pharm Res 2023, 11, 64-69.