(1)
Raji R Nair; Tara Lakshmi.S. Preparation and Standardization of Yogaraja Churnam. Int J Ayu Pharm Res 2023, 11, 9-14.