(1)
Vanitha V; B. Saravanan; K.L. Virupaksha Gupta. Pharmaceutico-Analytical Study of Vishatinduka Taila. Int J Ayu Pharm Res 2022, 10, 7-15.