[1]
Gaikwad Jyoti Vijay and Chaudhari Vivek Murlidhar 2024. Management of Ahiputana (Diaper Rash) though Triphala Khadir Yog (TKY) Avachoornan. International Journal of Ayurveda and Pharma Research. 12, 4 (May 2024), 34-37. DOI:https://doi.org/10.47070/ijapr.v12i4.3200.