[1]
Dhara Patel 2023. Methodological Study of Doshopakramaniya Adhyay of Ashtanga Hridaya. International Journal of Ayurveda and Pharma Research. 11, 2 (Mar. 2023), 98-101. DOI:https://doi.org/10.47070/ijapr.v11i2.2704.